เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเรื่อง การออกพันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย มีชื่อเรียกว่า “พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5” โดยพันธบัตรนี้เป็นพันธบัตรชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีอายุ 7 ปี กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย มูลค่ารวม 3,730 ล้านบาท หน่วยละ 1,000 บาทคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ทั้งนี้พันธบัตรดังกล่าว มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.247% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยงวดแรกวันที่ 24 ต.ค. 2566 และดอกเบี้ยงวดต่อไปจ่ายทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 24 เม.ย. และวันที่ 24 ต.ค. ตลอดอายุของพันธบัตร

 พันธบัตร รฟท. ครั้งที่ 5 ดอกเบี้ย 2.247% จ่ายทุก 6 เดือน มูลค่า 3.7 พันล้านบาท

โดยจะจำหน่ายแก่บุคคลธรรมดา นิติบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนต่างชาติ โดยไม่จำกัดประเภทบุคคลและสัญชาติ ส่วนวันไถ่ถอน คือ วันที่ 24 เม.ย. 2573 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวตามจำนวนที่ออก และจะไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด

ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะทำหน้าที่เป็นนายทะเบียน และตัวแทนการจ่ายเงินพันธบัตร และจำกัดอื่น ๆ ที่จำเป็น รวมถึงกำหนดค่าธรรมเนียม

นอกจากนี้ได้มอบหมายให้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนจำหน่ายพันธบัตรตามสัญญาซื้อขาย และจัดการอื่น ๆ ที่จำเป็น

By admin